RENALVN-2A (Acid)

  04/06/2021    Lượt xem : 2412

- Quy cách đóng gói: Can 10 lít và Can 5 lít
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Thông tin khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

RENALVN-2B (Bicarbonat)

  14/06/2021    Lượt xem : 2153

- Quy cách đóng gói: Can 10 lít và Can 5,5 lít
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Thông tin khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

RENALVN-3A (Acid)

  13/09/2021    Lượt xem : 2186

- Quy cách đóng gói: Can 10 lít và Can 5 lít
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Thông tin khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng