Sản phẩm

Xem tất cả

HAEMO-B (Bicarbonat)

Giá: 220.000 đồng/Can 10 lít; 110.000 đồng/Can 5 lít (Chi tiết xin liên hệ)

RENALVN-2B (Bicarbonat)

Giá: 220.000 đồng/Can 10 lít; 110.000 đồng/Can 5 lít (Chi tiết xin liên hệ)

RENALVN-B (Bicarbonat)

Giá: 220.000 đồng/Can 10 lít; 110.000 đồng/Can 5 lít (Chi tiết xin liên hệ)

HAEMO-A (Acid)

Giá: 220.000 đồng/Can 10 lít; 110.000 đồng/Can 5 lít (Chi tiết xin liên hệ)

RENALVN-3A (Acid)

Giá: 220.000 đồng/Can 10 lít; 110.000 đồng/Can 5 lít (Chi tiết xin liên hệ)

RENALVN-2A (Acid)

Giá: 220.000 đồng/Can 10 lít; 110.000 đồng/Can 5 lít (Chi tiết xin liên hệ)

RENALVN-A (Acid)

Giá: 220.000 đồng/Can 10 lít; 110.000 đồng/Can 5 lít (Chi tiết xin liên hệ)